Gốc > Mục:Trao đổi kinh nghiệm >
title:Bồi dưỡng thường xuyên
date:07-01-2013
sender:Mai Đình Lệ Thủy

 

  PHONG GD&ĐT CAM LÂM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

 TRƯỜNG MG THIÊN NGA                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:    /KH.MGTN                     Cam An Bắc, ngày 19 tháng 12 năm 2012 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non

Năm học 2012-2013         

Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.

Căn cứ kế hoạch số 601/KH-PGDĐT Cam Lâm, ngày 03/12/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam lâm về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2012-2013;

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường MG Thiên Nga năm học 2012-2013;

Trường mẫu giáo Thiên Nga xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mẫu giáo năm học 2012 - 2013 như sau:

I. Mục đích bồi dưỡng:

- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục mầm non, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục mầm non.

- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên mầm non với yêu cầu phát triển giáo dục mầm non và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2012-2013 cho giáo viên.

II. Nội dung bồi dưỡng:

1. Khối kiến thức bắt buộc:

1.1. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp mầm non (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Sở GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục mầm non, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục mầm non.

1.2. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Phòng GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.

2. Khối kiến thức tự chọn:

Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm 64 tiết và 8 mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên

III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:

  1. 1.     Khối kiến thức tự chọn:

Yêu cầu bồi dưỡng

Thời gian

Tên và nội dung mô đun

 

Mục tiêu bồi dưỡng

Phân phối thời gian

(Đơn vị tính: tiết học)

Tự học

Tập trung

Lí thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục

10

Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về  thể chất

1. Đặc điểm phát triển thể chất;

2. Những mục tiêu phát triển thể chất ở trẻ mầm non;

3.  Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.

Phân tích đặc điểm phát triển thể chất của trẻ mầm non; những mục tiêu phát triển thể chất ở trẻ mầm non và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về thể chất; Phân tích được đặc điểm phát triển thể chất của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới;

8

6

2

11

Chăm sóc trẻ mầm non

1. Tổ chức cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh;

2. Chăm sóc khi trẻ bị ốm;

3. Xử lí một số tai nạn thường gặp;

4. Thực hành xử lí một số tai nạn thường gặp.

Cung cấp kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ mầm non: tổ chức cho trẻ ăn, ngủ, vệ sinh, chăm sóc khi trẻ ốm mệt và thực hành xử lí một số tai nạn thường gặp. Biết cách  chăm sóc, nuôi dưỡng  trẻ ở trường mầm non

8

5

3

II. Nâng cao năng lực hiệu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên

12

Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

1. Vai trò của môi trường giáo dục cho trẻ mầm non;

2. Nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non.

Kiến  thức về môi trường giáo dục cho trẻ mầm non, vai trò và nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non. Xác định được những đặc thù của môi trường giáo dục  mầm non và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của trẻ đồng thời biết cách xây dựng môi trường giáo dục hiệu quả trong trường mầm non

8

6

2

III. Tăng cường năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên

 

 

1

Phương pháp dạy học tích cực

1. Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học;

2. Khái niệm về phương pháp dạy học tích cực;

3. Phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non.

Phương pháp dạy học tích cực, bao gồm: sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học, khái niệm về phương pháp dạy học tích cực và  phương pháp dạy học tích cực ở giáo dục mầm non. Giúp giáo viên mầm non biết cách ứng dụng được phương pháp dạy học tích cực trong các lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non

8

5

3

 

2

Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng  lượng tiết kiệm, và giáo dục an toàn giao thông

1. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu;

2. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng  lượng tiết kiệm;

3. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông;

4. Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép.

Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng  lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông, gồm: thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng  lượng tiết kiệm; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông; thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. Giúp giáo viên mầm non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông

7

4

3

VI.Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên

3

Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

1. Vị trí và vai trò của đồ dùng, đồ chơi, thiết bị  dạy học  dùng cho giáo dục mầm non;

2. Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị  dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non;

3. Hướng dẫn sử dụng các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị  dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu. Giới thiệu vị trí, vai trò, danh mục của đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học  dùng cho giáo dục mầm non và hướng dẫn sử dụng các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị  dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non. Giúp giáo viên mầm non biết cách sử dụng được các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

7

5

2

V. Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá của giáo viên

 

 

 

 

 

4

Sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

1. Vai trò của Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi;

2. Giới thiệu cấu trúc và nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi;

3. Hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi: mục đích, đối tượng, nội dung, cách sử dụng;

4. Thực hành sử dụng bộ chuẩn để lập và điều chỉnh kế hoạch, xây dựng công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ.

Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, bao gồm: Vai trò, cấu trúc, nội dung của Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, thực hành sử dụng bộ chuẩn để lập và điều chỉnh kế hoạch, xây dựng công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ. Giúp giáo viên mầm non biết  cách sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

9

6

3

VI. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên

 

 

 

5

Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

1. Vai trò của sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non;

2. Tích lũy kinh nghiệm trong giáo dục mầm non;

3. Tổng kết và viết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non;

4. Phổ biến sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non;

5. Thực hành viết sáng kiến kinh nghiệm.

Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non bao gồm: Kĩ năng  viết và  phổ biến sáng kiến kinh nghiệm về  giáo dục mầm non. Giúp giáo viên nắm được vai trò của việc viết SKKN, biết tích lũy những kinh nghiệm trong công việc và phổ biến những kinh nghiệm hay, những sáng tạo mới nhằm đưa chất lượng chăm sóc giáo dục cháu ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

9

6

3

 2. Tài liệu học tập để giáo viên mầm non thực hiện chương trình bồi dưỡng:

a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

c) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo;

d)  Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của địa phương, của các đề tài, dự án;

đ) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo;

          IV. Tổ chức thực hiện:

1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non được hướng dẫn, cập nhật hàng năm.

a) Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 1.

b) Phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 2.

c) Trường hướng dẫn và giáo viên tự học nội dung bồi dưỡng 3.

2. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng

a) Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng trong 124 tiết/năm học.

-  Nội dung bồi dưỡng 1: Khoảng 30 tiết/ năm học;

-  Nội dung bồi dưỡng 2: Khoảng 30 tiết/ năm học;

-  Nội dung bồi dưỡng 3: Khoảng 64 tiết/ năm học.

b. Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường, giáo viên có thể thay đổi, tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng theo nội dung bồi dưỡng 3 (Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/08/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) phù hợp với nhu cầu cá nhân về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm học.

3. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên. Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để Ban giám hiệu giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng cho giáo viên.

Tổ chức học tập trung trong phần khối kiến thức tự chọn các tiết lý thuyết và tiết thực hành do tổ chuyên môn tổ chức.

4. Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường, tổ chuyên môn và mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, có sổ tay ghi chép và hồ sơ công tác bồi dưỡng thường xuyên của tổ và của mỗi cá nhân phải thực hiện đầy đủ theo quy định để nhà trường kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của giáo viên./.